top of page
  • Legal Disruptors

Markéta Chudáčková: Klíčovým tématem pro mě je podpora a profesionalizace samostatné advokacie

🇨🇿 Markéta Chudáčková, zakladatelka Forum Iuris, patří mezi finalisty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards 2022. Jaký je její pohled na téma právnických inovací? A považuje se sama za inovativní?


Co pro vás osobně představuje téma právnických inovací?

Osobně chápu obsah slova inovace v pozitivním smyslu a o jako takových uvažuji i v právu. Mělo by se jednat o nové způsoby řešení, jak systémových problému, tak konkrétních věcí z praxe, pomocí využití zejména nových technologií, ale někdy i pomocí nového pohledu na věc, změny v myšlení, v trendu, tedy nedělat věci tendenčním způsobem. To jsou za mě způsoby, které mohou posunovat věci vpřed. U právnických inovací obecně je třeba maximálně využít jakýkoli potenciál technických inovací pro zefektivnění a profesionalizaci práce, ovšem za předpokladu, že nevymizí osobní prvek při rozhodování a aplikaci práva. V poslední době vnímám zejména naprosto potřebnou digitalizaci nejen advokacie, ale celé justice. Je potřeba zvolit přiměřenou cestu i k digitalizaci soudních jednání, včetně zcela automatizovaného a průkazného nápadu věcí a nahlížení do spisů. Osobně mám zkušenost s on-line zastupováním u zahraničního soudu, které mohu porovnat s osobní zkušeností s běžným zastupováním u zahraničního soudu, kdy on-line možnost účasti na jednání je zcela zásadní a přínosná. Nicméně jak říkám, osobní prvek v rozhodování a aplikaci práva by měl zůstat zachován. V praxi jsem zažila totiž situaci, kdy se tlak na rychlost řízení překlopil téměř do denegatio iustitiae. Jak říkám, inovace by měly mít vždy pozitivní efekt.


Považujete se vy osobně v nějakém ohledu za inovativní? A v čem konkrétně?

Dívám se na právní řešení po svém a pokud najdu právní podklad a odezvu u klienta, snažím se měnit konkrétní zažité procesy v soudním řízení i v rámci ustálené judikatury. Pokud to dává smysl je mou snahou vést věci až k ústavnímu soudu s tématy, která jsou širších rozměrů. Na základě mého návrhu bylo např. z občanského soudního řádu odstraněno ustanovení, kdy Nejvyšší soud nemusel jakkoli odůvodňovat odmítnutí dovolání, což rozpoutalo velkou diskusi o potřebě dostatečného odůvodnění rozhodnutí obecně. To změnilo celý pohled soudní praxe, která chtě nechtě přijala, že nedostatečné rozhodnutí není spravedlivé. V současné době je podaný u Ústavního soudu návrh na zrušení ustanovení, které je současní trestního řádu od jeho vydání v roce 1961 a které umožňuje zcela popřít právo na zákonného soudce. I to, že aplikuji rámec ústavních práv na věc od samého počátku je v soudní praxi vnímáno jako neobvyklé. Tím možná složitě vysvětluji, že ano - v každodenní praxi asi jdu trochu proti proudu ať jde o způsob aplikace práva, tak o jeho prosazování v rámci soudního řízení, tak i o způsob výkonu advokacie. Můj pohled na to, jakým způsobem advokáti běžně poskytují služby, vedl ke vzniku projektu forum iuris, který nabízí novou alternativu.


Jaké "disruptivní" právnické téma vás aktuálně nejvíce zajímá?

Vzhledem k projektu forum iuris musím říci, že tématem na denní bázi pro mě je podpora a profesionalizace samostatné advokacie. V tom jako sporový advokát vidím cestu k odlehčení a k alternativnímu řešení několika problémů, které v praxi vidím. Věřím ve svobodný výkon advokacie a jsem přesvědčená, že způsoby práce, které přináší doba, jako jsou výhody co-workingu, by samostatné advokacii prospěli. Samostatní advokáti se díky těmto službám stávají velmi snadno a za minimálních nákladů profesně zcela kompetitivní a zároveň mohou zastupovat klienty pro ně dostupným způsobem. Jde vlastně o návrat k původnímu poslání advokacie za využití inovace-nových modelů práce a poskytnutí služeb vedoucí ke snadné a dostupné profesionalizaci. Součástí celého konceptu je pro mě i šíření nevyhnutelné digitalizace samostatných advokátů. Inovaci vidím také ve sdílení profesních zkušeností, cíleného vzdělávání „butikovou“ formou a snadné možnosti publikovat „živé věci“. To může časem vytvořit tolik potřebnou veřejnou diskuzi „obyčejných praktiků“ s konkrétními feedbacky na různé aspekty fungování justice, pojmenování problémů a snad i vytvořit tlak na změny od praktikujících advokátů.


Mým osobním tématem je pak otevření mezi profesní a respektu plné diskuse zejména mezi advokáty a soudci a personifikace justice. Možná i takové komunikaci by prostor fora iuris mohl přispět. Jde o nesnadnou polohu, kdy v praxi často vnímám paušalizovaný výkon funkce soudce, která je ale pro justici zcela zásadní. Věřím totiž, že znakem zdravé společnosti je, že se každý může domoci spravedlivého rozhodnutí v přiměřené době u soudu. Vnímám tedy jako téma to, co pozoruji v poslední době např. v USA, kde nejmenovaný poskytovatel elektronických právních služeb doplnil systém právních informací o almanach soudců, ve kterém lze zjistit profesní životopis každého soudce, včetně profesního vzdělávání. Jde o to, vědět, kdo rozhoduje „mojí věc“, která je pro účastníky řízení často velmi stresující a zásadní. Tohle téma vnímám v České republice jako tabu, přesto že na konci dne je to soudce, kdo rozhodne, protože soud zná právo.bottom of page